PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Przetarg: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej
Kategoria: Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 2019-03-25 09:18
Termin składania ofert: 2019-04-10 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty

Opis przetargu:

Nr postępowania - TI/2144/FS-2/19

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka” w Rudzie Śląskiej 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej dla Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pełne ogłoszenie, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174759

Ze względu na ograniczoną możliwość dodawania plików na Bazie konkurencyjności, załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ, znajdują się poniżej:

- Załącznik nr 1a do SIWZ - Przedmiar robót
- Załącznik nr 4 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przemiotu Zamówienia wraz z załącznikami (w tym dokumentacja projektowa)
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
- Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej


Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%
Opis: