PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Odbiór i unieszkodliwienie odpadu asfalt
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2012-01-27 08:18
Termin składania ofert: 2012-02-03 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg anulowany
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Zapraszamy do złożenia oferty na "Odbiór i unieszkodliwienie odpadu asfalt, inny niż wymieniony w 17 03 01 (kod odpadu 17 03 02), powstającego z budowy, remontów i demontażu infrastruktury drogowej", zgodnie z zapisami specyfikacji nr EZ/262/05/2012 z dn. 24.01.2012r., stanowiącej załącznik niniejszego ogłoszenia.

Część składową powyższej specyfikacji stanowi karta charakterystyki odpadu - w załączeniu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych

 

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

Przetarg anulowano