PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Roboty budowlane-wykonanie sieci kanalizacyjnych w ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej
Kategoria: Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 2017-09-13 12:03
Termin składania ofert: 2017-10-02 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/292-TIU/2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Roboty budowlane w zakresie wykonania sieci kanalizacyjnych w rejonie ul. Ks. Niedzieli i Zajęczej w Rudzie Śląskiej".

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 586936-N-2017 z dnia 13.09.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 500028466-N-2017 z dnia 14.09.2017 r. 

Materiały przetargowe: 

-SIWZ GRZ/262/292-TIU/2017 wraz z załącznikami 1,2,3,6 
- Załącznik nr 1a - kosztorys ofertowy 
- Wzór umowy
- Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do przedmiotu zamówienia:
- załącznik mapowy
- dokumentacja projektowa, STWIORB

Załączniki w wersji edytowalnej:

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
- Zalącznik nr 1a - Kosztorys ofertowy
- Załącznik nr 2,3 - Oświadczenia
- Załącznik nr 6 - 
 Oświadczenie - Wykonawca składa oświadczenie (załącznik nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje iż pliki, które umieścił w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej są tożsame co do treści, nie mniej istnieje ryzyko, że na skutek różnorodności stosowanego przez Oferentów oprogramowania, przy edycji dokumentów mogą nastąpić rozbieżności co do ich treści i układu. Za obowiązującą należy traktować wersję w formacie PDF.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe trzy kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

pismo nr 384.pdf