PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Zlewnia Potyki-opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2017-09-21 10:56
Termin składania ofert: 2017-10-05 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/283-TIU/2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zlewnia Potyki - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno - kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

Ogłoszenie o zamówieniu nr 590824-N-2017 z dnia 21.09.2017 r.

Materiały przetargowe: 

- SIWZ nr GRZ?262/283-TIU/2017 wraz z załącznikami 1,2,3,6
- Wzór umowy (dla zadania nr 1 i zadania nr 2)
- Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do przedmiotu zamówienia
- załącznik mapowy (skan)
- załącznik mapowy
- załącznik - koncepcja zagospodarowania wód deszczowych

Załączniki w wersji edytowalnej:

- Załączniki nr 1,2,3,6

Wykonawca składa oświadczenie (Załącznik nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje iż pliki, które umieścił w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej są tożsame co do treści, nie mniej istnieje ryzyko, że na skutek różnorodności stosowanego przez Oferentów oprogramowania, przy edycji dokumentów mogą nastąpić rozbieżności co do ich treści i układu. Za obowiązującą należy traktować wersję w formacie PDF. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

 

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe dwa kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

pismo nr 385.pdf