PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2017-10-04 13:15
Termin składania ofert: 2017-10-26 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/293-TIU/2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno - kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

Ogłoszenie o zamówieniu nr 596880-N-2017 z dnia 2017-10-04 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500041817-N-2017 z dnia 11.10.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500043817575-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.


Materiały przetargowe:

- SIWZ nr GRZ/262/293-TIU/2017 wraz z załącznikami 1,2,3,6
- Wzór umowy (dla zadania nr 1 i zadania nr 2)
- Wzór umowy (dla zadania nr 1 i zadania nr 2)
- Opis przedmiotu zamówienia
- Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do przedmiotu zamówienia
- plan sytuacyjny z zakresem opracowania
koncepcja zagospodarowania wód opadowych - zlewnia Bujoczka
- projekt zagospodarowania terenu "Kompleksowa ochrona...".

Załączniki w wersji edytowalnej:

- Załączniki nr 1,2,3,6

Wykonawca składa oświadczenie (Załącznik nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje iż pliki, które umieścił w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej są tożsame co do treści, nie mniej istnieje ryzyko, że na skutek różnorodności stosowanego przez Oferentów oprogramowania, przy edycji dokumentów mogą nastąpić rozbieżności co do ich treści i układu. Za obowiązującą należy traktować wersję w formacie PDF. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe dwa kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO: W ZAŁĄCZENIU ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI DOTYCZĄCA JEJ ZAŁĄCZNIKÓW TJ. WZORU UMOWY ORAZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Odpowiedź:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO: W ZAŁĄCZENIU ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI DOTYCZĄCA JEJ ZAŁĄCZNIKÓW TJ. WZORU UMOWY (DLA ZADANIA NR 1 I ZADANIA NR 2) ORAZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1507808082_Tx3.zip (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego - Zlewnia Bujoczka, zwracam się z zapytaniem o możliwość wzięcia pod uwagę zbiorników retencyjnych o pojemności mniejszej niż 1000m3 w przypadku kryterium oceny oferty - doświadczenie w zakresie projektowania zbiorników. W praktyce projektowania i budowy kanalizacji deszczowej wielkość zbiornika wynika z wielkości , charakteru i ukształtowania zlewni oraz możliwości odprowadzania retencjonowanych wód opadowych do odbiorników zewnętrznych. W praktyce budowy kanalizacji deszczowej zbiorniki o pojemności powyżej 1000 m3 występują niezmiernie rzadko najczęściej pojemności zbiorników mieszczą się w przedziałach od 200 do 400 m3. W przypadku zbiorników połączonych szeregowo ważne jest zapewnienie ich właściwej współpracy co ma istotny wpływ na wielkość urządzeń ( zbiorniki, kanały, rurociągi) i koszty ich budowy. Wnioskuję zatem o obniżenie kryterium doświadczenia w projektowaniu zbiorników retencyjnych do 400m3.
Odpowiedź:
 
Odpowiedź w załączeniu 
1507721883_6Hz.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

412.pdf