PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej wod-kan oraz pełnienie nad
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2017-10-06 14:53
Termin składania ofert: 2017-10-27 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/295-TIU/2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zlewnia Barbary podzlewnia Centrum - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno - kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

Ogłoszenie o zamówieniu: 598592-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

Materiały przetargowe: 

SIWZ nr GRZ/262/295-TIU/2017 wraz z załącznikami 1,2,3,6
Wzór umowy (dla zadania nr 1 i zadania nr 2)
Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do przedmiotu zamówienia
plan sytuacyjny z zakresem opracowania
koncepcja zagospodarowania wód opadowych - zlewnia Barbary

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załączniki nr 1,2,3,6

Wykonawca składa oświadczenie (Załącznik nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje iż pliki, które umieścił w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej są tożsame co do treści, nie mniej istnieje ryzyko, że na skutek różnorodności stosowanego przez Oferentów oprogramowania, przy edycji dokumentów mogą nastąpić rozbieżności co do ich treści i układu. Za obowiązującą należy traktować wersję w formacie PDF. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe dwa kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Czy Zamawiający przewiduje płatność częściową po zakończeniu etapu koncepcji przedprojektowej?
Odpowiedź:
 
Odpowiedź Zamawiającego w załączeniu. 
1508763011_rc7.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)
 
Pytanie:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO: W OGŁOSZENIU NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PRZETARGI.PWIK.COM.PL W SKUTEK OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ BŁĘDNIE PODANO TERMIN SKŁADANIA OFERT WSKAZUJĄC, ŻE JEST TO 20.10.2017R. PODCZAS, GDY POPRAWNY TERMIN TO 27.10.2017R. OMYŁKA TA ZOSTAŁA SKORYGOWANA DNIA 17.10.2017R. WE WSZYSTKICH INNYCH DOKUMENTACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ POWOŁANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ ON OZNACZONY PRAWIDŁOWO (27.10.2017R.)
Odpowiedź:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO: W OGŁOSZENIU NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PRZETARGI.PWIK.COM.PL W SKUTEK OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ BŁĘDNIE PODANO TERMIN SKŁADANIA OFERT WSKAZUJĄC, ŻE JEST TO 20.10.2017R. PODCZAS, GDY POPRAWNY TERMIN TO 27.10.2017R. OMYŁKA TA ZOSTAŁA SKORYGOWANA DNIA 17.10.2017R. WE WSZYSTKICH INNYCH DOKUMENTACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ POWOŁANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ ON OZNACZONY PRAWIDŁOWO (27.10.2017R.) 
 
 
Pytanie:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PUNKTACJA KRYTERIUM: DOŚWIADCZENIE PERSONELU WYZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH.
Odpowiedź:
 
UWAGA! INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO: ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PUNKTACJA KRYTERIUM: DOŚWIADCZENIE PERSONELU WYZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH. 
1507810012_zq0.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

481.pdf