PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2017-12-13 14:40
Termin składania ofert: 2018-01-04 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/412-TIU/2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą "Zlewnia Bujoczka - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno - kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego".

Ogłoszenie o zamówieniu nr 631403-N-2017 z dnia 2017-12-13

Materiały przetargowe:

SIWZ nr GRZ/262/412-TIU/2017 wraz z załącznikami 1,2,3,6
Wzór umowy (dla zadania nr 1 i zadania nr 2)
Opis przedmiotu zamówienia
Załączniki do przedmiotu zamówienia
plan sytuacyjny z zakresem opracowania
koncepcja zagospodarowania wód opadowych - zlewnia Bujoczka
projekt zagospodarowania terenu "Kompleksowa ochrona...".

Załączniki w wersji edytowalnej:

Załączniki nr 1,2,3,6

Wykonawca składa oświadczenie (Załącznik nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje iż pliki, które umieścił w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej są tożsame co do treści, nie mniej istnieje ryzyko, że na skutek różnorodności stosowanego przez Oferentów oprogramowania, przy edycji dokumentów mogą nastąpić rozbieżności co do ich treści i układu. Za obowiązującą należy traktować wersję w formacie PDF. 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe 2 kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

46.pdf