PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Taśma filtracyjna do odwadniania osadów
Kategoria: Dostawy
Data zamieszczenia: 2018-08-28 11:07
Termin składania ofert: 2018-09-11 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną widoczą po terminie składania ofert (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/149-TOO/2018

Przedmiot zamówienia - Taśma filtracyjna do odwadniania osadów firmy Sefar AG z włókien poliestrowych, dwustronnie zakończona wzmocnionym zamkiem typ G006 ze stali nierdzewnej, zabezpieczonym powłoką chemiczną przed ścieraniem wraz z drutem spinającym o grubości 1,5 mm
a) taśma Pressfab 07-7100-002A - 1 szt. (wymiary: szerokość 1 200 mm, długość 18 800 mm),
b) taśma Pressfab 07-7100-002A - 1 szt. (wymiary: szerokość 1200 mm, długość 17 250 mm)
Parametry techniczne:
materiał taśmy: poliester
średnica wątek/osnowa: 0,8 / 0,7 mm
rodzaj splotu: 2/1
grubość taśmy: 2 mm
waga taśmy: 1377 g/m2
przepuszczalność: 2922 dm3powietrza/m2s, [200Pa]

Do oferty dołączyć należy karty katalogowe z danymi technicznymi (w formacie pdf).

UWAGA! Zamawiający nie rozpatruje ofert złożonych na produkty równoważne oraz zastrzega sobie prawo do zażądania od oferenta potwierdzenia pochodzenia towaru podpisane przez producenta.

CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Termin dostawy - do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia. 
Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Sposób realizacji usługi - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji Firmy).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl  
- sprawy merytoryczne - Rafał Kopiec tel. 609827055.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną  przez stronę www.przetargi.pwik.com.plw tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu. Po zalogowaniu się i złożeniu oferty, istnieje możliwość jej skorygowania, poprzez kliknięcie hasła "OFERTY" (z lewej strony ekranu), następnie "EDYTUJ".

Sposób zadawania pytań - pytania należy zadawać poprzez stronę www.przetargi.pwik.com.pl. Na tej samej stronie zamieszczane będą również odpowiedzi na pytania.

Informacje o ofertach - po złożeniu oferty, na stronie pojawią się następujące informacje:  
- kolejni Oferenci (Oferent nr 1, Oferent nr 2 .........)  
- % spełnionego kryterium.  
Cena ofertowa będzie widoczna dla Oferentów dopiero po upływie terminu składania ofert. 

Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Zamawiający uprawniony jest do skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej Ofercie, między innymi wówczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób jednoznaczny wynika, że w cenie ofertowej Oferent omyłkowo wskazał cenę jednostkową netto, a nie cenę netto całego przedmiotu zamówienia.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "wynik".

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny, w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji (po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny.

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.


Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (5600.00 PLN)
Oferent 2: - 100% (5499.00 PLN)
Oferent 3: - 100% (7000.00 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 149.pdf