PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania) Kierunek: Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śl. Chronimy Krople Deszczu
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2018-09-05 09:23
Termin składania ofert: 2018-09-24 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/82-TIU/2018

Zamawiający -
Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP: 641-10-05-769

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-00-14-068, REGON 271909683, telefon: 32/34-24-269, faks: 32/34-24-272, e-mail: przetargi@pwik.com.pl (Pełnomocnictwa nr 077.2.500.2018 z dnia 28.03.2018 r. oraz 077.2.501.2018 z dnia 28.03.2018 r.)

Zamawiający Miasto Ruda Śląska, poprzez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wód opadowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji (2 zadania)
Kierunek: „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu”
Zadanie nr 1: Budowa kanału odprowadzającego nadmiar wód opadowych z niecki terenowej przy ulicy Wojciecha Kossaka w Rudzie Śląskiej.
Zadanie nr 2: Wykonanie retencji wód opadowych w ciągu sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej.

1. Ogłoszenia:

- Ogłoszenie o zamówieniu nr 610592-N-2018 z dnia 05.09.2018 r.

2. Materiały przetargowe: 

- SIWZ nr GRZ/262/82-TIU/2018 wraz z projektem umowy (dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2)
- Załączniki do SIWZ (w wersji edytowalnej) nr 1.1, 1.2, 2, 3, 6
- Opis przedmiotu zamówienia 
Załączniki do przedmiotu zamówienia
- załącznik mapowy (skan)
- załącznik mapowy (PDF)

Wykonawca składa oświadczenie (Załącznik nr 6) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje iż pliki, które umieścił w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej są tożsame co do treści, nie mniej istnieje ryzyko, że na skutek różnorodności stosowanego przez Oferentów oprogramowania, przy edycji dokumentów mogą nastąpić rozbieżności co do ich treści i układu. Za obowiązującą należy traktować wersję w formacie PDF.  

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.


 

 

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 60%
 
Kryterium 2
Nazwa: pozostałe dwa kryteria (łącznie z punktacją) zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ
Waga: 40%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

pismo nr 230.pdf