PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Jednorazowy roczny przegląd i konserwacja dwóch kotłów
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2018-09-07 10:53
Termin składania ofert: 2018-09-20 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną widoczą po terminie składania ofert (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/163-TOH/2018

Przedmiot zamówienia - 
Świadczenie usługi w zakresie jednorazowego rocznego przeglądu i konserwacji dwóch kotłów: gazowego i olejowego oraz dwóch pomp ciepła wraz towarzyszącą armaturą.

Opis przedmiotu zamówienia - w załączeniu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wykonanie częściowej usługi. 

Do oferty w formacie PDF dołączyć należy:
- aktualny certyfikat potwierdzający autoryzację producenta na prowadzenie prac serwisowych, konserwacyjnych dla pomp ciepła Viessmann,
- aktualny certyfikat potwierdzający autoryzację producenta na prowadzenie prac serwisowych, konserwacyjnych dla kotłów gazowych i olejowych Viessmann,
-  aktualny certyfikat dla personelu, poświadczający kwalifikacje do wykonywania prac związanych z obsługą urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – kategoria I (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015r. – Dz.U.z 2015, poz. 2317),
- aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie ustawy z 15 maja 2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015r- Dz. U. z 2015r. poz. 2119) – [dopuszcza się w okresie składania oferty przedstawienie kopii złożonego „wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorstw” zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 15 maja 2015.  Certyfikat należy dołączyć nie później niż w dniu wykonywania zlecenia]

CENA OFERTOWA -ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty wystawienia faktury VAT

Termin realizacji usługi - usługę należy wykonać w 47 tygodniu 2018r. (19-23.11.2018r.). Dopuszcza sie wykonanie przeglądu dla dwóch kotłowni zlokalizowanych na oczyszczalniach ścieków w różnych dniach z zachowaniem w/w terminu.

Uwaga - podstawą realizacji usługi będzie zamówienie wysłane wybranemu Wykonawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji Firmy).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są: 
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272 
- sprawy merytoryczne - Mariusz Wypler tel. 32/34-24-253.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną przez stronęwww.przetargi.pwik.com.plw tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu. Po zalogowaniu się i złożeniu oferty, istnieje możliwość jej skorygowania, poprzez kliknięcie hasła "OFERTY" (z lewej strony ekranu), następnie "EDYTUJ".

Informacje o ofertach - po złożeniu oferty, na stronie pojawią się następujące informacje: 
- kolejni Oferenci (Oferent nr 1, Oferent nr 2 .........) 
- % spełnionego kryterium. 
Cena ofertowa będzie widoczna dla Oferentów dopiero po upływie terminu składania ofert. 

Okres związania z ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający uprawniony jest do skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej Ofercie, między innymi wówczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób jednoznaczny wynika, że w cenie ofertowej Oferent omyłkowo wskazał cenę jednostkową netto, a nie cenę netto całego przedmiotu zamówienia.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "wynik".

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny, w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji (po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny.

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (4999.00 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 170.doc