PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Testy kuwetowe, sączki
Kategoria: Dostawy
Data zamieszczenia: 2018-09-20 13:22
Termin składania ofert: 2018-09-26 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną widoczą po terminie składania ofert (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/165-TO/2018

Przedmiot zamówienia - 
1. LCK 302 (Hach) - test kuwetowy amoniaku 47-130 mg/dm3 NH4-N - 2 op.
2. LCK 305 (Hach) - test kuwetowy amoniaku 1,0 - 12 mg/dm3 NH4-N - 3 op.
3. LCK 339 (Hach) - test kuwetowy azotanów 0,23-13,5 mg/dm3 NO3-N - 4 op.
4. LCK 138 (Hach) - test kuwetowy azotu całkowitego 1-16 mg/dm3 TN - 1 op.
5. LCK 311 (Hach) - test kuwetowy chlorków 1-70/70-1000 mg/dmCl-  - 1 op.
6. LCK 328 (Hach) - test kuwetowy potasu 8-50 mg/dm3 K - 1 op.
7. LCK 349 (Hach) - test kuwetowy fosforanów 0,05-1,5 mg/dm3 PO4-P - 1 op.
8. LCK 327 (Hach) - test kuwetowy twardości wody 1-20o dH - 1 op.
9. LCK 427 (Hach) - test kuwetowy twardości resztkowej 0,02-0,6 o dH - 1 op.
10. Sączki ilościowe średnie, typ 389, średnica 150 mm, 100 szt/op. - 15 op.

UWAGA! Oferent zapewni bezłatny odbiór zużytych testów. Miejsce odbioru - Ruda Śląska.

Do wysyłki towaru dołączyć należy dokumentację wymaganą obowiązującymi przepisami, tj. Świadectwa Kontroli Jakości oraz Aktualne Karty Charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeśli wymagane itp.(elektronicznie w formacie PDF lub w formie wydrukowanej)

CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty wystawienia faktury VAT

Warunki dostawy - dostawa franco magazyn PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13
Do wysyłki towaru dołączyć należy aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.

Termin dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia. 
Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Uwaga - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji Firmy).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl  
- sprawy merytoryczne - Rafał Kopiec tel. 609 827 055.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną przez  stronę www.przetargi.pwik.com.plw tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu. Po zalogowaniu się i złożeniu oferty, istnieje możliwość jej skorygowania, poprzez kliknięcie hasła "OFERTY" (z lewej strony ekranu), następnie "EDYTUJ".

Sposób zadawania pytań - pytania należy zadawać poprzez stronę www.przetargi.pwik.com.pl. Na tej samej stronie zamieszczane będą również odpowiedzi na pytania.

Informacje o ofertach - po złożeniu oferty, na stronie pojawią się następujące informacje:  
- kolejni Oferenci (Oferent nr 1, Oferent nr 2 .........)  
- % spełnionego kryterium.  
Cena ofertowa będzie widoczna dla Oferentów dopiero po upływie terminu składania ofert. 

Okres związania z ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający uprawniony jest do skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej Ofercie, między innymi wówczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób jednoznaczny wynika, że w cenie ofertowej Oferent omyłkowo wskazał cenę jednostkową netto, a nie cenę netto całego przedmiotu zamówienia.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "wynik".

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny, w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji (po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny.

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (6591.00 PLN)
Oferent 2: - 100% (8488.00 PLN)
Oferent 3: - 100% (5548.51 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 170.doc