PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Części zamienne do urządzeń pomiarowych firmy Hach
Kategoria: Dostawy
Data zamieszczenia: 2018-09-20 12:59
Termin składania ofert: 2018-09-26 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną widoczą po terminie składania ofert (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/166-TO/2018

Przedmiot zamówienia - Części zamienne do urządzeń pomiarowych firmy Hach Lange

 1. Nakrętka pomiarowa czujnika LDO do sondy pomiarowej II generacji – LXV 416.99.20001 (nr katalogowy 9021150) - 1 szt.
 2. Wkład (kartridż) skalibrowany fabrycznie do sondy jonoselektywnej AN-ISE sc z RFID typ LXV 440.60.00001 (nr katalogowy LZY694) - 1 szt.
 3. Mostek solny do sondy pHD ORP-LXV 427.99.2001 (nr katalogowy SB-R1SV) - 2 szt.
 4. Zestaw roztworów testowych (nr katalogowy LZV810) - 1 kpl.
 5. Bufor ORP 200 mV r-r standardowy, 500 ml (nr katalogowy  25M2A1001-115) - 1 szt.
 6. Wkładka filtra do DR6000 (nr katalogowy LZV915) - 1 szt.
 7. Zestaw elektrolitów AMTAX – LCW 868 — 2 op.
 8. Roztwór czyszczący AMTAX – LCW 867 — 12 szt.
 9. Wzorzec CAL 1 (BCF1010) AMTAX – LCW 865 — 3 szt.
 10. Wzorzec CAL 2 (BCF1011) AMTAX – LCW 865 — 3 szt.
 11. Odczynnik Reagent (2,5L) AMTAX – BCF 1009 — 2 szt.
 12. Specjalna elektroda analizatora AMTAX – LZY 070 — 1 szt.
 13. Przewód rurowy 1,6 mm(2 m) AMTAX – LZY 194 — 1 szt.
 14. Komplet wkładek filtra (2 szt.) AMTAX – LZY 154 — 2 kpl.

CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty wystawienia faktury VAT

Warunki dostawy - dostawa franco magazyn PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

Termin dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia. 
Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Uwaga - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji Firmy).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl  
- sprawy merytoryczne - Rafał Kopiec tel. 609 827 055.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną przez  stronę www.przetargi.pwik.com.plw tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu. Po zalogowaniu się i złożeniu oferty, istnieje możliwość jej skorygowania, poprzez kliknięcie hasła "OFERTY" (z lewej strony ekranu), następnie "EDYTUJ".

Sposób zadawania pytań - pytania należy zadawać poprzez stronę www.przetargi.pwik.com.pl. Na tej samej stronie zamieszczane będą również odpowiedzi na pytania.

Informacje o ofertach - po złożeniu oferty, na stronie pojawią się następujące informacje:  
- kolejni Oferenci (Oferent nr 1, Oferent nr 2 .........)  
- % spełnionego kryterium.  
Cena ofertowa będzie widoczna dla Oferentów dopiero po upływie terminu składania ofert. 

Okres związania z ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający uprawniony jest do skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej Ofercie, między innymi wówczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób jednoznaczny wynika, że w cenie ofertowej Oferent omyłkowo wskazał cenę jednostkową netto, a nie cenę netto całego przedmiotu zamówienia.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "wynik".

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny, w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji (po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny.

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (13456.36 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 170.doc