PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Lublin 3/524
Kategoria: Sprzedaż
Data zamieszczenia: 2019-01-22 11:06
Termin składania ofert: 2019-02-15 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/7-ST/2019

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej ( ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska ) zawiadamia, że posiada do sprzedania n/w używany środek trwały tj.

Samochód ciężarowy marki Lublin 3/524 furgon blaszanka - cena wywoławcza 4.500,- zł netto

- rok produkcji: 2005 r.
- nr rejestracyjny: SL 22690
- pojazd pełnosprawny z oryginalnym przebiegiem 244.260 km

- zdjęcia - w załączeniu
- Ogłoszenie - w załączeniu

Do w/w środków trwałych będzie naliczany podatek VAT w wysokości 23%

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem, prosimy o przedstawienie ofert cenowych netto  (w PLN) do dnia 15.02.2019r. do godz. 11.00. 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.02.2019 r. o godz. 11.15 w budynku nr 2, pokój nr 2 lub sala nr 9.

Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną. 

Oferty należy składać:
- w trwale zamkniętej kopercie
- koperta powinna być zaadresowana na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej 
ul. Pokoju 13 , 41-709 Ruda Śląska ( budynek nr 2, pok. nr 2 )
- koperta powinna być oznakowana następująco:
Przetarg na sprzedaż samochodu - Samochód ciężarowy Lublin 3/524 furgon blaszanka

nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 15.02.2019r. godz.11.15

Na kopercie powinny być podane również informacje dotyczące Oferenta tj. nazwa, adres oraz numery kontaktowe.

Sprawę prowadzi Dział Transportu i Logistyki – tel. 32/34-24-263, 32/34-24-264, 32/34-24-266

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny. 

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa firmy bądź imię i nazwisko osoby fizycznej) oraz oferowanej przez niego ceny (w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia).

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert zostanie przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia / unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 7.pdf