PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Dzierżawa dystrybutorów bezbutlowych
Kategoria: Usługi
Data zamieszczenia: 2019-02-06 08:47
Termin składania ofert: 2019-02-11 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną widoczą po terminie składania ofert (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/16-TN/2019

Przedmiot zamówienia - Dzierżawa dystrybutorów bezbutlowych - 2 szt.
Specyfikacja sprzętu:
- Dystrybutor bezbutlowy podłączony bezpośrednio do ujęcia wody - odległość ok. 10m od ujęcia wody;
- Funkcje: zimna woda, gorąca woda, gazowana woda
- Butla z gazem schowana wewnątrz dystrybutora
- Temperatura wody zimnej: ok. 4-14°C
- Temperatura wody gorącej ok. 89-95°C
- Podajnik na kubki
- System ochrony przed zalaniem

Zamawiający wymaga pełnego serwisu w stałej cenie dzierżawy ( bez ponoszenia dodatkowych opłat) tj. regularnych przeglądów, wszelkiej naprawy, wymiany części, wymiany filtrów (min. co 12 miesięcy), przeinstalowania oraz regulacji urządzeń, szybkiej reakcji ekipy serwisowej w razie wystąpienia awarii dystrybutorów.

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów elektrycznych urządzeń w miejscu zabudowy i ewentualnego przedłożenia protokołu z wykonanych pomiarów do wglądu Zamawiającemu.

CENA OFERTOWA -  ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA MIESIĄC UŻYTKOWANIA (UWZGLĘDNIAJĄC 2 SZT. DYSTRYBUTORÓW). 
CENA WINNA ZAWIERAĆ : INSTALACJE DYSTRYBUTORÓW, KOSZT UŻYTKOWANIA I SERWIS URZĄDZEŃ.

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA STAŁEJ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA DZIERŻAWĘ, SERWIS URZĄDZENIA ORAZ UŻYTKOWANIE BEZ WZGLĘDU NA SPOŻYCIE WODY.

Realizacja zamówienia - zlecenie usługi zostanie uregulowane stosowną umową. Zamawiający wymaga załączenia do ceny oferty (w formacie pdf) projektu umowy na dzierżawę dystrybutorów bezbutlowych.
UWAGA! Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do umowy.

Termin dostawy dystrybutorów - do dnia 21.02.2019r. 

Termin realizacji zamówienia
 - do dnia 28.02.2021r.

Warunki płatności - przelew na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT

Miejsce dostawy - PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

Uwaga - podstawą wykonania usługi będzie zamówienie wysłane odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji Firmy).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- sprawy formalne - Monika Mikoszek tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl  
- sprawy merytoryczne - Aleksandra Dubiel tel. 695-950-100.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną przez  stronę www.przetargi.pwik.com.plw tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu. Po zalogowaniu się i złożeniu oferty, istnieje możliwość jej skorygowania, poprzez kliknięcie hasła "OFERTY" (z lewej strony ekranu), następnie "EDYTUJ".

Sposób zadawania pytań - pytania należy zadawać poprzez stronę www.przetargi.pwik.com.pl. Na tej samej stronie zamieszczane będą również odpowiedzi na pytania.

Informacje o ofertach - po złożeniu oferty, na stronie pojawią się następujące informacje:  
- kolejni Oferenci (Oferent nr 1, Oferent nr 2 .........)  
- % spełnionego kryterium.  
Cena ofertowa będzie widoczna dla Oferentów dopiero po upływie terminu składania ofert. 

Okres związania z ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający uprawniony jest do skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej Ofercie, między innymi wówczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób jednoznaczny wynika, że w cenie ofertowej Oferent omyłkowo wskazał cenę jednostkową netto, a nie cenę netto całego przedmiotu zamówienia.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "wynik".

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny, w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji (po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny.

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Dzień dobry, czy przy wyborze dystrybutorów będzie brane pod uwagę czy są to używane dystrybutory czy fabrycznie nowe?
Odpowiedź:
 
Zamawiający wymaga przedstawienia oferty na dystrybutory fabrycznie nowe. 
 

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (318.00 PLN)
Oferent 2: - 100% (219.00 PLN)
Oferent 3: - 100% (450.00 PLN)
Oferent 4: - 100% (298.00 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 16.pdf