PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: Linki bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa
Kategoria: Wyposażenie BHP
Data zamieszczenia: 2019-02-15 14:08
Termin składania ofert: 2019-02-20 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg elektroniczny
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Kolejni oferenci z ceną widoczą po terminie składania ofert (Oferent 1 A% B PLN, Oferent 2 X% Y PLN itd).

Opis przetargu:

Nr postępowania - GRZ/262/20-SK/2019

Przedmiot zamówienia - 

1. Linka bezpieczeństwa LP 100 z zatrzaśnikiem AZ003 5m - 5 szt.
2. Linka bezpieczeństwa LP 100 z zatrzaśnikiem AZ003 10m- 5 szt.
3. Szelki bezpieczeństwa P-50 rozm. M-XL - 5 szt.

CENA OFERTOWA -
 ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO w PLN CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z TRANSPORTEM

Warunki płatności - przelew 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT

Warunki dostawy - dostawa franco magazyn PWiK Spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej, 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 13

Termin dostawy - do 7 dni od daty złożenia zamówienia
Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

Uwaga - podstawą dostawy towaru będzie zamówienie wysłane wybranemu dostawcy odrębnym pismem (faxem lub pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przy rejestracji Firmy).

Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert są:  
- sprawy formalne - Iwona Rother tel. 32/34-24-269, fax 32/34-24-272, przetargi@pwik.com.pl  
- sprawy merytoryczne - Marek Wilk tel. 691704728.

Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną przez  stronę www.przetargi.pwik.com.plw tym celu prosimy o zalogowanie się do systemu. Po zalogowaniu się i złożeniu oferty, istnieje możliwość jej skorygowania, poprzez kliknięcie hasła "OFERTY" (z lewej strony ekranu), następnie "EDYTUJ".

Sposób zadawania pytań - pytania należy zadawać poprzez stronę www.przetargi.pwik.com.pl. Na tej samej stronie zamieszczane będą również odpowiedzi na pytania.

Informacje o ofertach - po złożeniu oferty, na stronie pojawią się następujące informacje:  
- kolejni Oferenci (Oferent nr 1, Oferent nr 2 .........)  
- % spełnionego kryterium.  
Cena ofertowa będzie widoczna dla Oferentów dopiero po upływie terminu składania ofert. 

Okres związania z ofertą - 30 dni od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający uprawniony jest do skorygowania oczywistej omyłki pisarskiej w złożonej Ofercie, między innymi wówczas, gdy z okoliczności faktycznych w sposób jednoznaczny wynika, że w cenie ofertowej Oferent omyłkowo wskazał cenę jednostkową netto, a nie cenę netto całego przedmiotu zamówienia.

Uczestnicy przetargu zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "wynik".

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji w zakładce dotyczącej wyniku postępowania (rozstrzygnięcie przetargu) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny, w sytuacji wyboru jego oferty i udzielenia mu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji (po terminie składania ofert i dacie otwarcia ofert) jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny.

Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przetarg nie jest objęty ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Witam proszę o informację linki z jednym zatrzaśnikiem AZ 003 a po drugiej stronie zarobiona pentelka czy zatrzaśniki po obu stronach linki? Pozdrawiam
Odpowiedź:
 
Po obu stronach zatrzaśniki AZ 003  
 

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Oferty:

Oferent 1: - 100% (1665.67 PLN)
Oferent 2: - 100% (1166.00 PLN)
Oferent 3: - 100% (1525.00 PLN)
Oferent 4: - 100% (1647.00 PLN)
Oferent 5: - 100% (1438.35 PLN)
Oferent 6: - 100% (1690.50 PLN)
Oferent 7: - 100% (1942.50 PLN)
Oferent 8: - 100% (1100.50 PLN)
Złóż ofertę do przetargu

Wyniki postępowania:

rozstrzygnięcie przetargu 20.pdf