PWiK Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej

Dane podstawowe:

Tytuł: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka" w Rudzie Śląskiej
Kategoria: Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 2019-03-25 09:18
Termin składania ofert: 2019-04-10 11:00
Rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ postępowania: Przetarg standardowy
Status postępowania: Przetarg rozstrzygnięty
Informacje o ofertach Brak informacji o złożonych ofertach

Opis przetargu:

Nr postępowania - TI/2144/FS-2/19

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczmarka” w Rudzie Śląskiej 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej dla Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska” realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pełne ogłoszenie, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępne są na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174759

Ze względu na ograniczoną możliwość dodawania plików na Bazie konkurencyjności, załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ, znajdują się poniżej:

- Załącznik nr 1a do SIWZ - Przedmiar robót
- Załącznik nr 4 do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przemiotu Zamówienia wraz z załącznikami (w tym dokumentacja projektowa)
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy
- Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

 

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Kryteria:

Kryterium 1
Nazwa: Cena
Waga: 100%

Pytania do przetargu, odpowiedzi oraz informacje zamawiającego:

Pytanie:
 
Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o udostępnienie "Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej obowiązującego dla zamówień dokonywanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3", na który powołuje się SIWZ. Na stronie Zamawiającego znajduje się regulamin z 14.05.2007 roku.
Odpowiedź:
 
"Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o. o. w Rudzie Śląskiej obowiązujący dla zamówień dokonywanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3" dostępny jest na stronie www.pwik.com.pl w zakładce Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Ruda Śląska. Link do regulaminu: https://pwik.com.pl/application/files/7315/3864/8459/12116.zalaczniki.pdf  
 
 
Pytanie:
 
Prosimy o zamieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odpowiedź:
 
Załączniki w wersji edytowalnej zostały dodane powyżej. 
 
 
Pytanie:
 
Pytania do przetargu: 1.Prosimy o udostępnienie projektu (rysunków i opisu) w części dotyczącej robót drogowych (odtworzeniowych) w ul.Kochłowickiej i Kaczmarka. 2.Prosimy o wyjaśnienie czy całość zasypki wykopów (w drodze) należy wykonać z wymianą gruntu rodzimego na piasek?
Odpowiedź:
 
W załączeniu odpowiedzi na pytania Oferenta 
1554277038_3wE.pdf (kliknij aby zobaczyć plik)

Nie można zadawać pytań - przetarg rozstrzygnięty lub anulowany.

Wyniki postępowania:

25.pdf